Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. ENVIRON Advocaten: een kostenmaatschap van zelfstandig gevestigde advocaten. Ieder van de advocaten oefent de praktijk uit voor eigen rekening en risico;
  2. De (betrokken) advocaat: een advocaat die verbonden is aan de kostenmaatschap ENVIRON Advocaten;
  3. Cliënt: de contractspartij van de advocaat/advocaten die de opdracht aanvaardt/aanvaarden en met wie een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen;
  4. Honorarium: de financiële vergoeding exclusief verschotten en/of andere kosten van derden, die de betrokken advocaat/advocaten voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt overeen is/zijn gekomen;
  5. Verschotten en/of kosten van derden: de kosten die de betrokken advocaat/advocaten in het belang van de opdracht maakt/maken.

Artikel 2 Kantoor en toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 ENVIRON Advocaten is het kantoor en de handelsnaam van advocaat mr. R.J.J.M.M. Metsemakers h.o.d.n. METS Advocatuur (een eenmanszaak gevestigd te Urmond, KvK-nummer: 83160612) en van advocaat mr. N.A. Rijsterborgh h.o.d.n. Rijsterborgh Advocatuur (een eenmanszaak gevestigd te Urmond, KvK-nummer: 92159583). Het kantoor is géén samenwerkingsverband als bedoeld in de Verordening op de advocatuur. Ieder van de advocaten oefent zijn/haar praktijk uit voor eigen rekening en risico. Voornoemde advocaten hebben een kostenmaatschap waarin kosten gedeeld worden, maar sluiten in beginsel zelfstandig de overeenkomst van opdracht met de cliënt en behandelen zaken zelfstandig door middel van hun eigen eenmanszaak.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht die wordt gegeven aan de kostenmaatschap en de betrokken advocaat/advocaten. Cliënt wordt in het laatstgenoemde geval steeds bekend verondersteld met deze algemene voorwaarden en verondersteld ingestemd te hebben met de toepasselijkheid daarvan.
2.4 Voor zover hierna wordt gesproken over ENVIRON Advocaten, wordt daarbij steeds bedoeld de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 3 Opdracht

3.1 Wanneer een cliënt aan ENVIRON Advocaten een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst tussen de cliënt en de betrokken advocaat tot stand, nadat de betrokken advocaat deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
3.2 In voorkomend geval kan de overeenkomst tot stand komen tussen de cliënt en beide advocaten van ENVIRON Advocaten. In dat geval wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de opdrachtbevestiging.
3.3 De cliënt stemt ermee in dat de contracterende advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten.
3.4 De advocaat/advocaten met wie cliënt een overeenkomst van opdracht is aangegaan, voert/voeren de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van cliënt. Aan de wijze waarop aan die opdracht uitvoering is gegeven alsmede de resultaten daarvan, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Cliënt vrijwaart de behandelend advocaat/advocaten tegen eventuele aanspraken, die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.
3.5 Cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen door de behandelend advocaat/advocaten derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deskundigen en deurwaarders). De keuze van de in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid gewezen, geschieden na overleg met de cliënt en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van de behandelend advocaat/advocaten verwacht mag worden.

Artikel 4 Honorarium en verschotten

4.1 De betrokken advocaat/advocaten stuurt/sturen cliënt periodiek een factuur voor het honorarium, overige kosten en verschotten. Het honorarium is gebaseerd op het op dat moment geldende uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2 De betrokken advocaat/advocaten is/zijn gerechtigd van de cliënt een voorschot te vragen. Dit voorschot kan tussentijds dan wel met de einddeclaratie worden verrekend.
4.3 Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat cliënt geen bezwaren heeft tegen de betreffende declaratie.
4.4 ENVIRON Advocaten is gerechtigd de gehanteerde uurtarieven van de betrokken advocaten periodiek aan te passen. De nieuwe tarieven zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment gelden.
4.5 Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels, en kosten verband houdende met inschakeling van derden, zoals deskundigen, zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder het honorarium. Deze worden afzonderlijk doorbelast.

Artikel 5 Betaling

5.1 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is cliënt van rechtswege in verzuim. De betrokken advocaat/advocaten kan/kunnen in dat geval aanspraak maken op wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor particuliere cliënten berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In alle andere gevallen bedragen de incassokosten 15% van de openstaande facturen met een minimum van EUR 150,-.
5.2 Indien een ander dan cliënt, de debiteur, de factuur voor zijn rekening dient te nemen, blijft cliënt voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.
5.3 In het geval dat cliënt de factuur niet binnen de in 5.1 genoemde termijn volledig betaalt, behouden de betrokken advocaat/advocaten zich uitdrukkelijk het recht voor om de werkzaamheden op te schorten zonder dat hij/zij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is/zijn.
5.4 De betrokken advocaat/advocaten is/zijn gerechtigd de facturen te verrekenen met door de betrokken advocaat of advocaten aan cliënt verschuldigde bedragen.
5.5 Bij (gerechtelijke) procedures die door de betrokken advocaat of advocaten namens cliënt worden gevoerd, kan cliënt griffierecht verschuldigd zijn. De betrokken advocaat/advocaten zal/zullen de ontvangen factuur daaromtrent van de desbetreffende (gerechtelijke) instantie steeds op korte termijn ter betaling doorsturen aan cliënt. Cliënt dient zelf tijdig zorg te dragen voor de rechtstreekse betaling daarvan aan de desbetreffende (gerechtelijke) instantie. Niet tijdige betaling daarvan kan leiden tot het buiten behandeling laten van de zaak, niet-ontvankelijk verklaring van cliënt en/of dat cliënt in het ongelijk wordt gesteld, zonder dat er rekening wordt gehouden met de inhoud van de zaak. De betrokken advocaat/advocaten aanvaardt/aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6 Persoonsgegevens

6.1 Door het verstrekken van de opdracht wordt cliënt geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde.
6.2 ENVIRON Advocaten verwerkt persoonsgegevens van cliënt in het kader van de uitvoering van de door cliënt verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor ENVIRON Advocaten geldende wet- en regelgeving is ENVIRON Advocaten verplicht om zich van de identiteit van cliënt te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren.
6.3 Cliënt verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van cliënt tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van ENVIRON Advocaten in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. ENVIRON Advocaten heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van cliënt een afschrift daarvan aan hem verstrekken.
6.4 ENVIRON Advocaten zal de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een wettelijke plicht, indien daarvan sprake is.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid en verval

7.1 Iedere aansprakelijkheid van de betrokken advocaat/advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van de betrokken advocaat/advocaten te allen tijde beperkt tot het in de betreffende zaak/opdracht in rekening gebrachte en tijdig voldane honorarium over de laatste 12 kalendermaanden met een maximum van EUR 5.000,-.
7.2 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
7.3 Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de betrokken advocaat/advocaten.
7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur.
7.5 Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten, bestuurders van praktijkvennootschappen van aandeelhouders respectievelijk andere (rechts)personen die namens de betrokken advocaat/advocaten bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.
7.6 Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens cliënt indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door de betrokken advocaat/advocaten aan cliënt verleende dienst.

Artikel 8 Klachten

8.1 In geval van een klacht van een cliënt over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij ENVIRON Advocaten ter attentie van de klachtenbehandelaar. De klachtenbehandelaar zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met cliënt om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost. Op de behandeling van de klacht is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is geplaatst op de website van ENVIRON Advocaten.

Artikel 9 Opzegging

9.1 De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen.
9.2 ENVIRON Advocaten heeft de bevoegdheid om te allen tijde de opdracht schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.
9.3 Opzegging doet niet af aan de verschuldigdheid van het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden, verschotten en kosten van derden.

Artikel 10 Overig

10.1 De betrokken advocaat/advocaten zal/zullen een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende 5 jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij ENVIRON Advocaten worden opgevraagd.
10.2 ENVIRON Advocaten en de betrokken advocaten hebben géén stichting derdengelden en kunnen derhalve geen derdengelden ontvangen.
10.3 Cliënt stemt ermee in dat de betrokken advocaat/advocaten digitaal met cliënten en met derden correspondeert en/of informatie uitwisselt. Daaronder wordt tevens begrepen de correspondentie en/of informatie-uitwisseling met wederpartijen en hun advocaten en/of gemachtigden.
10.4 De betrokken advocaat/advocaten is/zijn bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van cliënt. De betrokken advocaat/advocaten wordt/worden daarbij (geacht) door cliënt gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens cliënt te aanvaarden. De betrokken advocaat/advocaten is/zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval zal/zullen de betrokken advocaat/advocaten desgevraagd eventuele aanspraken op derden aan cliënt overdragen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de rechtsverhouding tussen de betrokken advocaat/advocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
11.2 De rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen tussen de betrokken advocaat/advocaten en cliënt kennis te nemen, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien De betrokken advocaat/advocaten eisende partij is/zijn, heeft/hebben zij het recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van cliënt.