Bestuurs- en omgevings­recht

De advocaten van ENVIRON zijn gespecialiseerd op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger/bedrijf. Daarbij staan besluiten van de overheid centraal, zoals een vergunning of een dwangsom. Het omgevingsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht en heeft betrekking op alles dat de leefomgeving reguleert en wijzigt.

Besluiten van de overheid spelen daarin een belangrijke rol en bepalen in grote mate hoe onze leefomgeving wordt ingericht, welke ontwikkelingen gerealiseerd mogen worden en welke juist niet. In het omgevingsrecht heeft men te maken met allerlei belangen, die vaak ook tegengesteld zijn aan elkaar (bijvoorbeeld de initiatiefnemer/ontwikkelaar versus de omwonende).

Adviseren, begeleiden en procederen op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht vergt specialistische kennis en is een vak apart. Daarbij gelden uiteenlopende regels en beleid op landelijk, provinciaal, regionaal én gemeentelijk niveau. Dat zorgt voor grote lokale verschillen, wat betekent dat een kwestie in de ene gemeente heel anders kan uitpakken dan in de andere.

Bij ENVIRON kunt u terecht voor (onder meer) de volgende zaken:

Bij de ontwikkeling van een bepaald gebied of bouwplan zijn er tal van zaken die men moet overwegen. Zo moet beoordeeld worden of de ontwikkeling past binnen het omgevingsplan. Als dat niet het geval is, dan zal de ontwikkeling planologisch moeten worden ingepast door wijziging van het omgevingsplan of door verlening van een omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het omgevingsplan.

Door middel van allerlei onderzoeken dient daarbij te worden gemotiveerd wat de effecten zijn op het milieu en de fysieke leefomgeving. Daarbij spelen tal van belangen een rol in de afweging of een ontwikkeling vergunbaar is. Bij dit complexe proces is de juiste begeleiding in een vroeg stadium essentieel en zelfs noodzakelijk.

ENVIRON adviseert en begeleidt initiatiefnemers van nieuwe projecten vanaf het voorlopige ontwerp tot aan – indien nodig – het hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarbij heeft ENVIRON niet alleen oog voor de juridische aspecten, maar denkt zij strategisch mee op welke wijze belemmeringen in een vroegtijdig stadium kunnen worden weggenomen en vertraging kan worden voorkomen.

De gemeenteraad moet op basis van de Omgevingswet voor het gebied van de gehele gemeente een omgevingsplan vaststellen (de ‘opvolger’ van het bestemmingsplan). Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Hierdoor kan de gemeente voor ieder gebied bepalen welke activiteiten zij wel of juist niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, groen of industrie (‘functies’) en daar bepaalde regels aan koppelen. Ook kunnen in het omgevingsplan vergunningplichten, meldingsplichten of andere verplichtingen zijn opgenomen. Het omgevingsplan is dus veelomvattend en kan van invloed zijn op allerlei activiteiten in onze directe leefomgeving.

ENVIRON adviseert u over de vraag of de activiteiten die u verricht of gaat verrichten passen binnen het omgevingsplan en zo nee, hoe deze activiteiten alsnog vergund kunnen worden. Verder kan ENVIRON u bijstaan bij een wijziging van het omgevingsplan. Dat kan zijn als initiatiefnemer van de wijziging in het geval dat derden daartegen opkomen, maar ook wanneer u het zelf niet eens bent met een (beoogde) wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad van uw gemeente.

Om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren, is een omgevingsvergunning vereist. Dit is onder meer het geval bij het bouwen of slopen van bepaalde bouwwerken, het uitvoeren van milieubelastende activiteiten, het wijzigen van (Rijks)monumenten en het lozen van water.

ENVIRON adviseert u over vragen als welke omgevingsvergunningen vereist zijn voor de activiteiten die u gaat uitvoeren en wat nodig is om deze vergunningen te verkrijgen. Ook staat ENVIRON u bij in het geval dat een partij procedeert tegen uw omgevingsvergunning of wanneer u juist wil procederen tegen een omgevingsvergunning die aan een ander is verleend.

In Nederland worden door allerlei partijen activiteiten uitgevoerd die als milieubelastend worden gezien. Om de nadelige gevolgen van deze activiteiten te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken, zijn er regels vastgesteld om deze te reguleren. Sommige activiteiten worden alleen gereguleerd door algemene regels (bijv. op het gebied van water, bodem, geluid, geur, afval, energie en duurzaamheid). Voor andere, meer milieubelastende activiteiten is een vergunning noodzakelijk.

ENVIRON adviseert u over de vraag welke milieuregels van toepassing zijn op uw activiteiten en of sprake is van een vergunningplicht. Wanneer sprake is van een vergunningplicht, begeleidt ENVIRON u bij dit traject of staat u juist bij in een procedure tegen een verleende vergunning. Ook staat ENVIRON u bij in het geval dat u geconfronteerd wordt met handhavend optreden door de overheid wegens overtreding van de milieuregels.

In Nederland zijn allerlei gebieden op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn aangewezen die een speciale beschermde status hebben: de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Om deze gebieden te beschermen, zijn er regels gesteld om te voorkomen dat de kwaliteit van deze gebieden achteruitgaat. Deze regels moeten voorkomen dat de aanwezige flora en fauna in deze gebieden wordt aangetast. Ook zien de regels erop toe dat de stikstofdepositie in de betreffende gebieden niet toeneemt.

Dit heeft tot gevolg dat bij plannen en projecten steeds een beoordeling zal moeten worden gemaakt of dat plan of project zogenoemde ‘significante gevolgen’ kan hebben voor het Natura 2000-gebied. Is dat het geval, dan kan dat tot gevolg hebben dat een passende beoordeling gemaakt moet worden. Daarin wordt beoordeeld of het plan of project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

ENVIRON adviseert u over plannen of projecten waarbij Natura 2000-gebieden (mogelijk) in het geding zijn. Denk daarbij aan het beoordelen of een passende beoordeling moet worden gemaakt en of een vergunning kan worden verleend.

Indien sprake is van overtreding van wet- en regelgeving, zal het bevoegd gezag handhavend optreden. Een bestuursorgaan kan in dat geval een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen. Via deze last wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om binnen de begunstigingstermijn de overtreding zelf te beëindigen. Doet de overtreder dat niet binnen deze termijn, dan zal het bestuursorgaan de overtreding beëindigen en de kosten daarvan verhalen op de overtreder of verbeurt de overtreder een dwangsom. Ook kan een bestuursorgaan bij wijze van handhaving een eerder verleende vergunning intrekken.

ENVIRON is ervaren in het voeren van procedures en het adviseren over handhavingskwesties. Denk daarbij aan de vraag of daadwerkelijk sprake is van een overtreding en – als dat het geval is – of er mogelijkheden tot legalisatie zijn. Ook kan handhaving in uw geval zodanig onevenredig zijn dat het bevoegd gezag daarvan af had moeten zien.

Om u optimaal van dienst te zijn, is het zaak dat u bij dreigende of lopende handhavingskwesties zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een van onze specialisten.

Naast wet- en regelgeving op landelijk en provinciaal niveau, stellen gemeenten ook regels vast. Voor zover het regels betreft die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zijn deze opgenomen in het omgevingsplan. Regels die betrekking hebben op de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Denk daarbij aan de exploitatievergunningplicht voor horecabedrijven. Ook kan een gemeente nog andere verordeningen vaststellen, zoals een legesverordening, parkeerverordening of subsidieverordening.

ENVIRON adviseert u over de van toepassing zijnde lokale regelgeving en begeleidt u zo nodig bij het verkrijgen van vergunningen of procederen tegen de verlening of weigering daarvan.

Voor het bouwen, slopen en wijzigen van bouwwerken gelden in zijn algemeenheid regels. Bepaalde bouwwerken worden echter vanwege hun architectonische, historische, artistieke of cultuurhistorische waarde extra beschermd door hieraan de status van Rijksmonument of gemeentelijke monument toe te kennen. Voor deze monumenten gelden daardoor extra regels met betrekking tot verbouwen, restaureren en slopen. Zo is er voor deze activiteiten bij monumenten eerder een omgevingsvergunning vereist dan bij reguliere bouwwerken en moet de vergunningaanvraag voorzien zijn van extra onderzoek (bijvoorbeeld een cultuurhistorisch rapport).

ENVIRON adviseert u over de vraag of de voorgenomen activiteiten ten aanzien van een monument vergunningplichtig zijn en begeleidt u bij een vergunningaanvraag. Ook staat ENVIRON u bij wanneer uw omgevingsvergunning voor het verbouwen, restaureren of slopen van het monument is geweigerd of u het juist niet eens bent met een verleende vergunning.

De overheid neemt vele besluiten en verricht allerlei andere handelingen. Het kan voorkomen dat men als gevolg van deze besluitvorming of dit handelen schade lijdt. Denk daarbij aan het wijzigen van het omgevingsplan waarbij een andere functie aan bepaalde gronden wordt toegekend en deze wijziging een waardevermindering van de grond of uw vastgoed tot gevolg heeft.

Ook het langdurig afsluiten van een weg door wegwerkzaamheden kan tot forse omzetschade leiden voor een bedrijf. In bepaalde gevallen bestaat recht op nadeelcompensatie als tegemoetkoming voor geleden schade en is het mogelijk om een nadeelcompensatieverzoek te doen.

ENVIRON adviseert u over de vraag of u in uw geval in aanmerking komt voor nadeelcompensatie en begeleidt u bij een dergelijk verzoek. Tevens staat ENVIRON u bij in het geval het bestuursorgaan weigert een tegemoetkoming toe te kennen of een te lage tegemoetkoming toekent.

Subsidie wordt toegekend via een besluit van de overheid. Het subsidieverlenend bestuursorgaan kan voorwaarden verbinden aan dit besluit. Voldoet de ontvanger niet (volledig) aan deze voorwaarden, dan kan de subsidie naderhand alsnog lager worden vastgesteld of vastgesteld worden op nihil. Dat kan betekenen dat de ontvanger (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

ENVIRON adviseert en begeleidt u in subsidieprocedures, denk daarbij aan het procederen tegen de weigering of terugvordering van subsidies.

Wanneer men voornemens is een bedrijf over te nemen, is het van essentieel belang om goed onderzoek te laten verrichten. Een onderdeel daarvan vormt het juridisch due diligence onderzoek. In dit onderzoek worden verschillende juridische aspecten van de over te nemen onderneming doorgelicht. Denk daarbij aan de vraag of het bedrijf beschikt over alle vereiste vergunningen en zich houdt aan de toepasselijke milieuregelgeving.

ENVIRON adviseert in het kader van een voorgenomen overname over de bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van de over te nemen onderneming.

De horecasector heeft te maken met een veelvoud aan regels waaraan moet worden voldaan. Vaak zijn er meerdere vergunningen nodig om een horeca-inrichting te mogen exploiteren en verschillen de regels per gemeente. Dit vereist specialistische kennis en ervaring. Bovendien kan met het juiste advies en begeleiding tijd worden bespaard in het bereiken van het gewenste resultaat.

Verder kunnen horecaondernemers te maken krijgen met handhaving en toezicht door de gemeente. In dat geval is het zaak dat u zich als horecaondernemer vroegtijdig laat bijstaan.

ENVIRON adviseert horecaondernemers over tal van horeca gerelateerde vergunningen en staat horecaondernemers bij in bezwaar- en beroepsprocedures daarover. Verder kunt u in iedere fase van een handhavingsprocedure bij ENVIRON terecht voor adequate juridische bijstand.

In Nederland hebben burgers en bedrijven in beginsel recht op toegang tot overheidsinformatie. Wanneer zij inzage willen hebben in bepaalde informatie, dan kunnen zij deze opvragen door een beroep te doen op de Wet open overheid (Woo). Dit kan door een zogenaamd Woo-verzoek in te dienen bij het bestuursorgaan dat de gewenste informatie onder zich heeft. Daarnaast kan het voorkomen dat (concurrentiegevoelige) informatie over uw onderneming zich bij de overheid bevindt en derden via een Woo-verzoek om openbaarmaking van die informatie verzoeken.

In dat geval kunt u als belanghebbende maatregelen treffen ter voorkoming dat deze informatie openbaar wordt gemaakt.

Verder wordt de verwerking van persoonsgegevens in Nederland gereguleerd en beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van de AVG mogen persoonsgegevens niet zomaar worden verwerkt en hebben burgers het recht om inzage te krijgen in hun persoonsgegevens die zijn verwerkt door derden.

ENVIRON is ervaren in het voeren van Woo-procedures en helpt u bepaalde informatie openbaar te krijgen of er juist voor zorgen dat concurrentiegevoelige informatie niet openbaar wordt gemaakt. Verder adviseert ENVIRON bedrijven en burgers over privacy kwesties die betrekking hebben op de AVG.

Een pragmatische en transparante aanpak

Bij ENVIRON doen we enkel waar we goed in zijn en dat is het bieden van hoogwaardige specialistische dienstverlening op het gebied van bestuursrecht en omgevingsrecht. Dat is de kracht van expertise.

Onze cliënten kunnen daarbij rekenen op een pragmatische, doelgerichte en transparante aanpak. Dit alles op een toegankelijke manier, met persoonlijke aandacht en één aanspreekpunt. Daarbij zijn wij uiteraard altijd eerlijk over de kans van slagen als er geprocedeerd dient te worden.

Onze tarieven

Bij ENVIRON zijn er geen verborgen additionele kosten, maar wordt gewerkt op basis van een helder en concurrerend uurtarief met een kosteninschatting vooraf. U betaalt geen opslag voor kantoorkosten en/of administratiekosten. Ook worden gebruikelijke administratieve handelingen niet in rekening gebracht.

Zo houden wij de kosten voorzienbaar en beheersbaar en betaalt u enkel waar u voor komt: inhoudelijk deskundige dienstverlening.

Rechtsbijstands­verzekering

Veel bedrijven en particulieren beschikken over een rechtsbijstandsverzekering. Indien u als bedrijf of particulier gebruik wilt maken van uw rechtsbijstandsverzekering, dan geldt dat u recht heeft op vrije advocaatkeuze wanneer sprake is van een procedure. Dat betekent dat verzekeraars verplicht zijn uw zaak uit te besteden aan een externe advocaat van uw keuze indien u bij aanmelding van uw zaak daarom verzoekt. U bent in dat geval dus niet verplicht om gebruik te maken van de jurist of advocaat van de rechtsbijstandsverzekering zelf.

Direct in contact komen?

Wij helpen u graag

Heeft u een geschil met de overheid of advies nodig op het gebied van bestuursrecht of omgevingsrecht? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.