Privacyverklaring en disclaimer

Inleiding

ENVIRON Advocaten is het kantoor en de handelsnaam van de advocaat mr. R.J.J.M.M. Metsemakers h.o.d.n. METS Advocatuur en de advocaat mr. N.A. Rijsterborgh h.o.d.n. Rijsterborgh Advocatuur, beiden gevestigd aan de Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond, KvK-nummers 83160612 respectievelijk 92159583. Het kantoor is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@environ-advocaten.nl.
ENVIRON Advocaten verwerkt dagelijks informatie over personen. ENVIRON Advocaten houdt zich daarbij aan de wet. ENVIRON Advocaten respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens ENVIRON Advocaten verwerkt en voor welke doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. U wordt aangeraden om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ENVIRON Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die door u uit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door ENVIRON Advocaten zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bij ons zijn bekend geraakt.
Dit betreffen onder meer de navolgende persoonsgegevens:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer;
 • betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de website van ENVIRON Advocaten, zoals de pagina’s die u bezoekt;
 • persoonsgegevens die u aan ENVIRON Advocaten verstrekt in het kader van het abonneren op de nieuwsbrief of het bijwonen van door haar georganiseerde evenementen en bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die u aan ENVIRON Advocaten verstrekt in het kader van de door u verleende opdracht en/of in het kader van de aan u verleende diensten;
 • persoonsgegevens die u ENVIRON Advocaten verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ENVIRON Advocaten verstrekt of kunnen worden verkregen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals die hierna worden vermeld.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een of meer van de hiernavolgende verwerkingsdoeleinden:

 • Dienstverlening:


Voor het verlenen van diensten aan u heeft ENVIRON Advocaten uw naam, adres- en contactgegevens nodig. Daarnaast dient u, op grond van de wet en gedragsregels voor de advocatuur, te worden geïdentificeerd aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van waar de dienstverlening inhoudelijk op ziet, heeft ENVIRON Advocaten wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. ENVIRON Advocaten zal echter nooit meer persoonsgegevens vragen dan strikt noodzakelijk. Wanneer dat nodig is voor de dienstverlening aan u worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden.

 • Nakoming wettelijke verplichtingen:
 • Om aan onze wettelijke verplichten uit o.a. de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de Wwft ten aanzien van het identificeren van onze cliënten te voldoen, verwerkt ENVIRON Advocaten gegevens als naam, adres en contactgegevens en indien de aard en/of inhoud van de werkzaamheden hierom vraagt, verwerkt ENVIRON Advocaten ook andere persoonsgegevens zoals geboortedatum, BSN nummer en kopie identiteitsdocumenten.
 • Social media:
  ENVIRON Advocaten is op verschillende social media te vinden zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kan ENVIRON Advocaten uw persoonsgegevens verkrijgen via de sociale media in kwestie. Daarnaast staat er een link naar de persoonlijke LinkedIn pagina van onze advocaten op de website. Zodra u op een dergelijke link klikt, plaatst LinkedIn cookies, waardoor LinkedIn uw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijv. aan uw IP-adres. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van LinkedIn, waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.
 • Het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.
 • Het innen van declaraties en/of facturen;
 • Sollicitaties, werving en selectie;
 • voor commerciële / marketing activiteiten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, commerciële communicatie, etc.);

Verwerkingsgrondslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de hiernavolgende

verwerkingsgrondslagen:

 • Uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is daarbij toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen van ENVIRON Advocaten jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het opstarten en het voeren van procedures. Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen.
 • Uw toestemming;
 • Wettelijke verplichting of juridische redenen. ENVIRON Advocaten verzamelt of deelt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • Gerechtvaardigd belang zoals bijvoorbeeld op het gebied van marketingactiviteiten en marktonderzoek ten behoeve van ENVIRON Advocaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

ENVIRON Advocaten geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden voor de in dit privacy statement genoemde verwerkingsdoeleinden en enkel op basis van de in dit privacy statement vermelde verwerkingsgrondslagen.

Derden aan wie uw persoonsgegevens eventueel worden verstrekt en ten aanzien van die gegevens verwerkingsverantwoordelijke zijn, zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. ENVIRON Advocaten is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ENVIRON Advocaten, zal ENVIRON Advocaten steeds met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten om aan de AVG omschreven vereisten te voldoen. ENVIRON Advocaten geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bewaartermijn

ENVIRON Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In beginsel bezwaart ENVIRON Advocaten uw persoonsgegevens alleen zo lang dat nodig is voor haar dienstverlening. Hierna zal ENVIRON Advocaten voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Voor dossiers geldt dat deze na sluiting voor een periode van 5 jaar worden gearchiveerd en daarna worden vernietigd. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt in verband met het ontvangen van nieuwsbrieven of een andere attenderingsservice, zal ENVIRON Advocaten uw e-mailadres specifiek voor dat doel nog wel bewaren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.


Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.


Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Geen overige cookies


Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Social media

Zoals reeds aangegeven onder ‘Verwerkingsdoeleinden’ zijn op de website van ENVIRON Advocaten knoppen/buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of om webpagina’s en berichten te kunnen delen op sociale media zoals Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. ENVIRON Advocaten houdt geen toezicht op- en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van dergelijke (social)mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van dergelijke diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy beleid van die derden door te nemen.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens heeft u wettelijke rechten. Op basis daarvan kunt u diverse verzoeken doen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onder meer:

 • Het recht op inzage (informatie opvragen over uw opgeslagen gegevens, artikel 15 AVG);
 • Het recht op beperking van de verwerking (verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens);
 • Het recht op verbetering en/of aanvulling (verbetering van onjuiste gegevens of, met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden, het verzoeken om onvolledige gegevens aan te vullen, artikel 16 AVG);
 • Het recht op overdracht van digitale data (verzoeken tot het overdragen van uw persoonsgegevens aan een andere partij);
 • Het recht op wissing van persoonsgegevens (artikel 17 AVG);
 • Het recht om bezwaar te maken (bezwaar maken tegen de gegevensverwerking, artikel 21 AVG));
 • Het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het intrekken van de toestemming werkt niet met terugwerkende kracht en is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen


Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ENVIRON Advocaten via het e-mailadres info@environ-advocaten.nl. ENVIRON Advocaten zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek of bezwaar gehoor kunnen geven. Dit kan zich voordoen indien honorering uw verzoek zou leiden tot het handelen in strijd onze verplichtingen als advocaat, de wet of omwille van andere bijzondere redenen. Indien en voor zover dat het geval is dan zullen wij u dat gemotiveerd laten weten.

Aansprakelijkheid en disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website www.environ-advocaten.nl, is het mogelijk dat deze website onjuiste informatie bevat. ENVIRON Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@environ-advocaten.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ENVIRON Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.