Legal

Het kantoor

ENVIRON Advocaten is het kantoor en de handelsnaam van:

  • advocaat mr. R.J.J.M.M. Metsemakers h.o.d.n. METS Advocatuur (een eenmanszaak gevestigd te Urmond, KvK-nummer: 83160612, BTW-nummer: NL003793495B96), en
  • advocaat mevrouw mr. N.A. Rijsterborgh h.o.d.n. Rijsterborgh Advocatuur (een eenmanszaak gevestigd te Urmond, KvK-nummer: 92159583, BTW-nummer: NL004940742B38).


Het kantoor is géén samenwerkingsverband als bedoeld in de Verordening op de advocatuur. Ieder van de advocaten oefent zijn/haar praktijk uit voor eigen rekening en risico op basis van een kostenmaatschap waarin kosten gedeeld worden.

Opdracht

Voornoemde advocaten hebben een kostenmaatschap waarin kosten gedeeld worden, maar sluiten in beginsel zelfstandig de overeenkomst van opdracht met de cliënt en behandelen zaken zelfstandig door middel van hun eigen eenmanszaak. In de opdrachtbevestiging wordt tevens aangegeven dat in een voorkomend geval de andere advocaat in het dossier werkzaam kan zijn.

In voorkomend geval kan de overeenkomst van opdracht worden aangegaan met beide advocaten. In dat geval wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de opdrachtbevestiging.

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

De algemene voorwaarden van ENVIRON Advocaten zijn van toepassing op al onze dienstverlening. In de algemene voorwaarden komt een beperking van de aansprakelijkheid voor.

Een kopie van onze voorwaarden krijgt u altijd als onderdeel van de opdrachtbevestiging toegezonden. De algemene voorwaarden van ENVIRON Advocaten vindt u tevens via: ALGEMENE VOORWAARDEN

Vervanging bij afwezigheid

De praktijk van de advocaten van ENVIRON Advocaten wordt bij (langdurige) afwezigheid waargenomen door de andere advocaat.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van de opdrachtgever. De aard van de dienstverlening is bepalend voor de wijze van het onderzoek en identificatie. ENVIRON Advocaten kan uw opdracht pas aanvaarden nadat onderzoek en identificatie zijn afgerond.

Onze beroepsgroep is verder verplicht te controleren of de voor u te verrichten diensten vallen onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet verplicht advocaten tot het melden van ongebruikelijke transacties, zonder kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten zijn individueel verzekerd ter zake de beroepsaansprakelijkheid.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr. R.J.J.M.M. Metsemakers is ondergebracht bij Allianz, gevestigd aan de Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam. De aansprakelijkheid is gedekt voor aanspraken die worden ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in de Europese Unie en/of landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr. N.A. Rijsterborgh is ondergebracht bij Allianz, gevestigd aan de Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam. De aansprakelijkheid is gedekt voor aanspraken die worden ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in de Europese Unie en/of landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland.

Derdengelden

ENVIRON Advocaten en de daarbij aangesloten advocaten beschikken niet over een stichting derdengelden en kunnen uit dien hoofde géén derdengelden ontvangen.

Klachtenregeling

ENVIRON Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. ENVIRON Advocaten wil er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kunt een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris conform onze klachtenregeling: KLACHTENREGELING.

ENVIRON Advocaten streeft ernaar, als dat mogelijk is in overleg met u, een oplossing voor de gerezen klacht te vinden, en in elk geval aan uw klacht afdoende aandacht te besteden en daarover een standpunt in te nemen. In beginsel tracht ENVIRON Advocaten de klacht binnen vier weken af te handelen.

Beroepsorganisatie

mr. R.J.J.M.M. Metsemakers en mevrouw mr. N.A. Rijsterborgh zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:

Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851
2500 GW DEN HAAG

Op de website van deze organisatie vindt u de wettelijke voorschriften en gedragsregels waaraan advocaten zich moeten houden.

Rechtsgebiedenregister

De Nederlandse Orde voor Advocaten verplicht alle advocaten om zich, na afronding van de stage, te laten registreren in het rechtsgebiedenregister voor een of meerdere rechtsgebieden.

mr. R.J.J.M.M. Metsemakers (Roel Metsemakers) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mevrouw mr. N.A. Rijsterborgh (Nina Rijsterborgh) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht


Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.